Regler

Regelsæt:

 1. Dommerne forbeholder sig ret til at standse enhver optræden på ethvert tidspunkt, hvis der er et sundheds, sikkerheds risiko eller deltageren har tilsidesat reglerne.
 2. Dommerne har til en hver tid ret til at diskvalificere enhver deltager, hvis personen ignorerer reglerne.
 3. Dommernes beslutning er endegyldig
 4. Det er ikke tilladt at stille op i kategorien beginners, hvis man tidligere er blevet pladseret i kategorien til Danish Nationals, har vundet en national konkurrence, eller er instruktør i et polestudie.
 5. Hvis man vinder en kategori, skal man efterfølgende stille op i en højere kategori, hvis dette er muligt.
 6. Vinder man en kategori, hvor det ikke er muligt at rykke op 3 år i træk, skal man stå et år over.
 7.  Alle deltagere er ansvarlige for deres egne ejendele på alle tidspunkter, arrangøren er ikke ansvarlig for tab eller skade på ejendele.
 8. Alle deltagere skal være til rådighed for foto / PR før og efter begivenheden. Al foto og video fra konkurrence dagen må bruges offentligt af arrangøren.
 9. Arrangøren er på ingen måde ansvarlig for skader, forårsaget af at deltage i denne begivenhed, og alle deltagere, deltager på egen risiko og fri vilje.
 10. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre disse regler på ethvert tidspunkt hvis nødvendigt, deltagerne vil blive underrettet om eventuelle ændringer.
 11. Deltagerne må ikke være påvirket af narkotika eller alkohol på noget tidspunkt i løbet af konkurrence dagen, herunder styrke forbedrene produkter
 12. Udelukkelse: Hvis en deltager ikke dukker op, eller aflyser sin deltagelse mindre end 30 dage før arrangementet vil vedkommende blive udelukket fra at deltage i nogen Danish Nationals begivenheder for de følgende to år. Med mindre der foreligger en lægeattest.
 13. Tilmeldingsblanket: En officiel tilmeldingsblanket ligger på hjemmesiden. Ved at udfylde og underskrive tilmeldingsblanketten er deltageren enige i de betingelser og vilkår for arrangøren og de generelle regler er beskrevet her.
 14. Musik: Den tilladte længde præstation er 1:30 til 04:30 minutter alt efter kategori. Musik nr. skal sendes på mail i waw eller mp3 format. Der skal skrives  navn samt musik nr, så dette kan sættes i den rækkefølge som deltagerne skal konkurrere i på selve dagen.
 15. Grip hjælpemidler: Kemisk greb hjælpemidler er tilladt i hænder og på krop, men de skal være lette at rengøre fra polen. Alle greb hjælpemidler skal godkendes af arrangørerne før brug!
 16. Outfits: Alle rutiner og outfits skal vise god smag. Alle stilarter er velkomne, men overdreven seksualitet/vulgær opførsel vil føre til tab af point. Det er til enhver tid dommerenes beslutning om et kostume dækker for lidt, eller om showet er overdrevet sexuelt/vulgært. Sko eller hæle er tilladt, skoene må ikke nå over anklen. Handsker er heller ikke tilladt.
 17. Bedømmelse: Konkurrencedeltagere vil blive bedømt på teknik, sværhedsgrad indenfor pole tricks, holdning og flow. Bruger man tricks fra en højere kategori end man er tilmeldt, vil dette trække ned i points og deltageren mister muligheden for en placering.

Set of rules:

 1. The judges reserve the right to stop any action at any time if there is a health, safety risk or the participant has disregarded the rules.
 2. The judges have the right at all times to disqualify any participant if the person ignores the rules.
 3. The judges’ decision is final
 4. It is not allowed to enter the category “beginners” if you have placed before in the Danish Nationals, won a national competition or are an instructor in a pole studio.
 5. If you win a category, you have to sign up for a higher category next time, if possible.
 6. If you win a category where there is no possibility for advancing, you can win 3 years in a row, after this, you have to take a break for a year.
 7.  All participants are responsible for their own possessions at all times, the organizer is not responsible for any loss or damage to property.
 8. All participants must be available for photo / PR before and after the event. All photos and videos from the competition day can be used publicly by the organizer.
 9. The organizer is in no way responsible for injuries to the participants in this event, and all participants participate at their own risk and free will.
 10. The organizer reserves the right to change these rules at any time if necessary, participants will be informed of any changes.
 11. Participants must not be affected by drugs or alcohol at any time during the competition day, including strengthening products
 12. Exclusion: If a participant does not appear or cancel his/her participation less than 30 days before the event, he/she will be excluded from participating in any Danish Nationals events for the following two years. Unless there is a doctor’s note.
 13. Registration form: An official registration form is on the website. By completing and signing the registration form, the participant agrees to the terms and conditions of the organizer, and the general rules are described here.
 14. Music: The allowed length of the performance is 1:30 to 4:30 minutes depending on the level. Music No. should be sent by mail in mp3 format. Write name and music number, so this can be put in the order in which participants will compete on the day.
 15. Grip aids: Chemical grip aids are allowed on hands and body, but they must be easy to clean from the pole. All grip aids must be approved by the organizers before the competition!
 16. Outfits: All routines and outfits should show good taste. All styles are welcome, but excessive sexuality/vulgar behavior will lead to loss of points. It is always the sole decision of the judge if a costume covers too little or whether the show is exaggerated sexually/vulgar. Shoes or heels are allowed, the shoes must not reach over the ankle. Gloves are not allowed.
 17. Rating: Competitors will be judged by technique, difficulty in pole tricks, attitude and flow. If you use tricks from a higher level than you have signed up for, the participant will loose points and loses the possibility of a placement.